Info@click2odisha.Com

MOVIES


SWATI TALKIES


Swati Talkies Kharvel Nagar. Bhubaneswar

 

Call: 0674-2504382

 


STUTEE TALKIES


Stutee Talkies Kharvel Nagar. Bhubaneswar

Bhubaneshwar

Call: 0674-2504382

 

MAHARAJA TALKIES


Maharaja Talkies – NH5 – Bhubaneswar Mahraja Theater

Bhubaneshwar

Call:+91-9337312788,

KESHARI TALKIES


Keshari Talkies - Sachivalaya Marg, Ekamra Vihar, Kharavela Nagar, Bhubaneswar,

Call: 0674 -2400546

Ravi Talkies


Plot No 2136/4302, Lewis Road, Bhubaneswar, Bhubaneshwar - 751002

Call: +(91)-(674)-2431717

 

Ekamra Cinema Hall


Govind Vihar, Bomikhal, Bhubaneshwar - 751010

+(91)-(674)-2571767